eLääkäri-palvelun käyttöehdot, päivitetty 8.5.2019

www.eLääkäri.fi

 1. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot koskevat E-Lääkäri 247 OY:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”eLääkäri” tai ”Palvelun tarjoaja”) tarjoamaa eLääkäri-palvelua (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). Palvelu toimii pääsääntöisesti www.elääkäri.fi –sivustolla ja Yhtiö on sivuston pääasiallinen Palveluntuottaja. Palveluun on mahdollista päästä myös suoraan yhteistyökumppaneiden www-sivuilta tai aplikaatiosta ja silloinkin sovelletaan eLääkäri-palvelun käyttöehtoja.

Palveluiden käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Jokainen, joka käyttää sivustoa tai Palvelua itse tai toisen henkilön luvalla tämän puolesta, tai rekisteröi Palveluun käyttäjätunnuksen (jäljempänä ”Käyttäjä” tai “Asiakas”), hyväksyy kulloinkin voimassa olevat sivuston ja Palvelun käyttöehdot ja sitoutuu samalla noudattamaan niitä. Palvelun käyttäminen ja käyttöehtojen hyväksyminen muodostaa sitovan sopimuksen Yhtiön ja Käyttäjän välille (jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”). Käyttäjän täytyy tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöä. Palvelun käyttöehtoja päivitetään säännöllisesti, joten Käyttäjän tulee tarkistaa ehdot ennen jokaista käyttökertaa. Yhtiön Palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tapauksissa, joissa johonkin yhtiön tarjoamaan Palveluun tai sen osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan lisäksi tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Yhtiön verkkopalveluun, mobiilisovellukseen ja muihin jäljempänä kuvattuihin eLääkärin Palveluihin. eLääkärin verkkopalvelu, yhteistyökumppanien sivuston kautta käytettävä eLääkärin Palvelu ja mobiilisovellus sekä mobiilisovellukset eri käyttöjärjestelmien välillä voivat erota toisistaan.

 1. Palveluiden kuvaus

Lääkärin etävastaanotto (jäljempänä “ Vastaanotto”) -palvelussa Asiakas pääsee suojatun (video)chat-yhteyden välityksellä keskustelemaan lääkärin kanssa. Vastaanotolla voidaan arvioida hoidon tarvetta, antaa hoito-ohjeita, ohjata jatkohoitoon, kirjoittaa uusi resepti, uusia aiemmin tehtyjä reseptejä, tehdä lähetteitä ja laatia tarvittaessa sairauslomatodistus (=SVA-todistus).

Reseptin pikauusintaplavelussa (jäljempänä “Reseptipalvelu”) Asiakas voi jättää eLääkärille e-reseptin uusimispyynnön. Lääkäri arvioi lääkkeen tarpeen ja tarvittaessa soittaa Asiakkaalle lisätietojen osalta. Mikäli uusiminen on mahdollista, Asiakas saa vielä tekstiviestitse varmistuksen, kun resepti on uusittu.

Lääkärin puhelinkonsultaatiopalvelussa (jäljempänä “Puhelinpalvelu”) Asiakas voi soittaa eLääkärin neuvovan päivystyslääkärin numeroon 06000 3232. Puhelun hinta on 3,85€ / min + pvm. Puhelinpalvelussa Asiakkaan puheluun vastaa aina kokenut Suomessa laillistettu lääkäri. Puhelinpalveluun voi soittaa täysin anonyymisti, joten lääkäri ei voi perehtyä Asiakkaan potilaskertomuksiin tai tehdä niihin merkintöjä. Tästä syystä Puhelinpalvelussa lääkärin ja Asiakkaan välille ei synny hoitosuhdetta eikä Puhelinpalvelusta ole mahdollista saada reseptejä, lähetteitä, lausuntoja tai todistuksia vaan näissä tilanteissa on käytettävä Yhtiön muita Palveluita, joissa Asiakas on vahvasti tunnistettu. Puhelinpalvelussa annettava neuvonta on yleisluontoista.

Lähete- ja tutkimustulosten tulkinta (jäljempänä “Tutkimuspaketti”) palvelussa lääkäri voi tehdä asiakkaalle lähetteen tutkimuksiin (verikoe, sydänfilmi, ultraääni ja joissain tapauksissa röntgen), selittää asiakkaalle tulokset ja antaa niiden perusteella jatkohoito-ohjeet.

Kotitesti palvelussa Asiakas voi tilata kirjekuoressa kotiintoimitettavan testin, jolla voidaan luotettavasit todeta virtsasta klamydia- ja tippuritartunnat. Testi analysoidaan akreditoidussa laboratoriossa ja se vastaa tarkkuudeltaan laboratorioiden omia standardeja. Tulosten valmistuttua lääkäri soittaa tuloksista ja tarvittaessa kirjoittaa hoitoon tarvittavan reseptin.

Puhti vastaanotolla tunnin kuluessa tilauksesta lääkäri käy läpi Asiakkaan Puhti-palvelun kautta tutkitut tehtyjen tutkimusten tulokset ja antaa näiden perusteella jatkohoito-ohjeet.

Kaikkia eLääkärin Palveluita käyttäessä on Asiakkaan omalla vastuulla kertoa lääkärille oleelliset terveyttään koskevat tietonsa kuten sairautensa, lääkityksensä ja allergiansa, jotta lääkäri voi tehdä niiden ja asiakkaan oireiden perusteella oikeita johtopäätöksiä ja antaa valistuneita neuvoja. Asiakkaan tulee käyttää Palveluista saatavia ohjeita oman harkintansa mukaan ja vastuu omasta terveydestä säilyy aina asiakkaalla itsellään. Mikäli Asiakkaan vaiva vaikuttaa siltä, että se edellyttää tarkempia tutkimuksia, ohjataan Asiakas hakeutumaan jatkohoitoon. Jatkohoitoon hakeutuminen on Asiakkaan omalla vastuulla.

Mistään eLääkärin Palvelusta, ei ole mahdollista saada reseptiä suun kautta annosteltaviin antibiootteihin ellei kyseessä ole naisen tavallinen rakkotasoinen virtsatietulehdus.

Palveluista ei myöskään ole mahdollista saada reseptiä psyykenlääkkeisiin, unilääkkeisiin, vahvoihin kipulääkkeisiin, rauhoittaviin lääkkeisiin tai muihin pääosin keskushermostoon vaikuttaviin (PKV) lääkkeisiin tai lääkkeisiin, jotka vaativat tarkkaa ja tiheää säännöllistä seurantaa. Mikäli käyttäjä pyrkii saamaan reseptin kyseisiin lääkkeisiin Palvelun kautta, uusimispyyntö hylätään eikä palvelumaksua palauteta.

Käyttäjällä on mahdollisuus ennen Palvelun käyttöä tarkistaa osoitteesta asiakaspalvelu@elaakari.fi tai erikseen www-sivustolta löytyvältä Kielto-listalta, soveltuuko hänen lääkitykseen mahdollista hankkia reseptiä etäpalvelujen välitykselläMikäli Käyttäjä on tilannut Palvelusta uusittavaksi lääkkeitä, joita Palvelua tarjoava Terveydenhuollon ammattilainen ei näe tarpeelliseksi, Käyttäjälle ei palauteta Palvelumaksua

Erektiolääkkeitä uusitaan palvelussa yleensä korkeintaan 24kpl kerralla.

Palveluista ei ole mahdollista saada laajempia lääkärinlausuntoja (Ajokorttitodistus, B-, C- tai T-todistus).

 1. Palvelun tarkoitus ja sisältö

E-Lääkäri 247 OY:n www.elääkäri.fi –sivustolla tarjoaman Palvelun tarkoituksena on toimia lääkärin ja Käyttäjän välisenä kanavana lääkärin etävastaanotossa, hoidon tarpeen arvioimisessa, sähköisten lääkemääräysten uusinnassa, tutkimustulosten tulkinnassa ja jatkohoito-ohjeiden antamisessa.

Palveluissa Osapuolet kommunikoivat salatun videochatyhteyden tai muun sähköisen viestintävälineen välityksellä tai puhelimetse. Käyttäjän voi olla mahdollista käyttää osaa Palveluista Apteekissa apteekin työntekijän avustuksella, jolloin Apteekki välittää eLääkäri:n palvelua loppukäyttäjälle, mutta ei osallistu millään tavalla hoitoon.

Käyttäjällä voi olla mahdollisuus käyttää Palvelua omien käyttäjätietojen hallintaan.

Palvelussa Käyttäjällä on halutessaan mahdollisuus antaa eLääkärille tietoja terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Käyttäjän tulee kertoa Yhtiön palveluksessa Palveluita tarjoavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle (jäljempänä "Ammattihenkilö") Palvelun kannalta oleelliset tiedot aiemmista tutkimuksistaan ja saamaistaan hoidoista. Käyttäjän itse Palveluuun ilmoittamat tiedot ovat potilastietoja ja niiden käsittelyä koskevat samat velvoitteet, joita sovelletaan vastaanotoilla, toimenpiteissä ja tutkimuksissa ammattihenkilön vastaanottamiin ja tallettamiin potilastietoihin.

Käyttäjä on yksin vastuussa sairauksiensa, allergioidensa, vammojensa sekä muiden hoitoon mahdollisesti liittyvien asioiden kertomisesta Yhtiön palveluksessa tai muualla hoitoonsa osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille. Hoidon kannalta oleellisten tietojen kertomatta jättämisestä tai virheellisesti kerrotuista tiedoista aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja seuraamuksista yksinomainen vastuu on Käyttäjällä.

Palvelun tarkoitus on tukea potilaan käyttämiä muita terveydenhuollon palveluita. Palvelun on mahdollista ohjata potilas hoitoon oikeaan terveydenhuollon toimipisteeseen, tukea potilaan omahoitoa ja nopeuttaa hoidon aloitusta sekä hoitoon pääsyä. Palvelun soveltuu käytettäväksi vaivoihin, jotka voidaan luotettavasti diagnosoida oirekuvan perusteella ja hoito voidaan turvallisesti aloittaa (hälyttävien oireiden puuttuminen).

Palvelussa saadun tiedon perusteella Yhtiö voi antaa hoitoa ja ohjausta sekä kehittää ja välittää tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja antaa siten suostumuksen tietojen käyttöön hoidon yhteydessä ja tallentamiseen Yhtiön omaan Palvelusta erilliseen potilastietojärjestelmään, valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon (Jäljempänä “Kanta-arkisto”) ja Reseptikeskukseen. Hyväksymällä käyttöehdot, Käyttäjä antaa luvan Ammattihenkilölle tarkastella potilaan Kanta-arkistoon potilastietoja ja Reseptikeskuksen sähköisiä lääkemääräyksiä.

Ennen Palvelun käyttöä Käyttäjän tulee tutustua Kanta-arkiston ja Reseptikeskuksen palveluihin osoitteessa www.kanta.fi. Hyväksymällä käyttöehdot Käyttäjä sitoutuu antamaan suostumuksen Kanta-arkiston potilastietojen katseluun osoitteessa www.kanta.fi/omakanta mikäli hän ei vielä ole antanut kyseistä suostumusta. Mikäli Käyttäjä edellä mainitussa tilanteessa kieltäytyy antamasta suostumusta Kanta-arkistoon tallennettujen tietojen katseluun, on Yhtiöllä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen ilman tästä Käyttäjälle aiheutuvaa hyvitystä.

Käyttäjää palveleva Ammattihenkilö voi tutustua käyttäjän Kanta-tietoihin ja käyttää näitä Yhtiön ylläpitämässä potilastietojärjestelmässä.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Yhtiölle, Palvelun ja hoidon toteuttamisen sitä vaatiessa, luvan siirtää Käyttäjän henkilötiedot osaksi Synlabin, Medixlabsin tai muun yhteistyökumppanin potilasrekisteriä ja tarkastella Käyttäjälle määräämien tutkimusten tuloksia.

Käyttäjä voi lähettää eLääkäri.fi-sivuston kautta viestin Yhtiön hoitohenkilökunnalle. Viestin lukemista tämän yhteydenpidon kautta ei taata, joten jos asia on tärkeä tai kiireellinen, tulee Käyttäjän aina olla yhteydessä eLääkäriin sen Palveluiden kautta (poislukien Puhelinpalvelu). Yhtiöllä on oikeus ohjata ja rajoittaa viestin lähettämistä vain tietyille henkilöille.

Palvelussa voi esiintyä Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiin palveluihin liittyen. Käyttäjän salliessa, Palvelu voi sisältää Yhtiön harkinnan mukaan palvelu- ja muistutusviestejä sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon tai mobiilisovelluksen. Yhtiö voi lisäksi käyttäjän luvalla lähettää ajankohtaista tietoa Yhtiön tai sen yhteistyökumppaneiden palveluista. Käyttäjä voi kieltää Yhtiön uutiskirjeen tai muun Yhtiön tai sen kumppaneiden tuotteita tai palveluita koskevan ajankohtaisen tiedon lähettämisen. Kiellosta tulee ilmoittaa Yhtiön asiakaspalveluun. Palvelusta voidaan mahdollisuuksien mukaan Yhtiön Palveluksessa olevan tahon kautta välittää Käyttäjälle henkilökohtaista ja yleisluontoista hoitoon liittyvää materiaalia, joka muutoin voitaisiin toimittaa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Palvelu voi sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa hänen terveyteensä liittyvää tietoa sekä tietoa Yhtiön palveluista. Palvelussa voi esiintyä tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa kolmansien osapuolien palveluista.

Yhtiö voi käyttää Palvelua ja siellä olevia tietoja muutenkin terveys- ja sosiaalipalveluita, hyvinvointia sekä niihin liittyviä muita palveluita koskevien asiakassuhteiden hoitoon; asiakassuhteiden, asiakas historian, palautteiden, tyytyväisyys tietojen, kyselyiden ja tutkimusten tekoon, seurantaan ja analysointiin; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan.

Palvelussa esiintyvä tietoa, joka ei ole henkilökohtaisesti lääkärin antamaa ei pidä käyttää lääketieteellisenä ohjauksena. Käyttäjän ei tule pitää sivustolla tai Palvelussa esiintyvää muuta kuin suoraan lääkäriltä saamaansa tietoa millään tapaa lääketieteellisesti perusteltuna kehotuksena tai toimintaohjeena oman tai huollettavan sairauden, vamman, terveydentilan tai ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. Käyttäjän tulee aina ottaa yhteys lääkäriin halutessaan saada arvion omasta terveydentilastaan tai hoitoa tai ennaltaehkäisevää apua sairauteen, vammaan tai muuhun vaivaan.

Palvelussa Käyttäjän ja Yhtiön palveluksessa toimivan terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde poislukien Puhelinpalvelu. Palvelu ei kuitenkaan yksinomaan sovellu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon tai terveydentilan arviointiin eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin fyysisesti tekemää tutkimusta tai tilannearviota. Palvelu ei esimerkiksi sisällä Käyttäjästä muihin potilastietojärjestelmiin kirjattua tietoa eikä Palvelu sovellu ainoana palveluna pitkäaikaissairauksien seurantaan tai hoitoon. Palvelu ei myöskään sovellu käytettäväksi kiireellistä hoitoa vaativissa hätätapauksissa, vaan näissä tilanteissa Käyttäjän on otettava aina itse yhteys yleiseen hätänumeroon (112). Mikäli Käyttäjän Palvelussa kertomat tiedot viittaavat vakavaan sairauteen tai oireeseen, tulee potilaan niin ikään ottaa yhteys yleiseen hätänumeroon tai hakeutua tavanomaiselle vastaanotolle esimerkiksi lähimpään päivystyspisteeseen.

Palvelu ei korvaa mitään Palvelun ulkopuolista hoitosuhdetta Käyttäjän ja Yhtiön ulkopuolisen terveydenhuollon ammattilaisen välillä. Palvelussa terveydenhuollon ammattilaisen antamat neuvot eivät ole lopullinen suositus hoidollisten toimien tai hoidon toteuttamisessa. Käyttäjän tulee tarpeen vaatiessa konsultoida Käyttäjän terveydentilan aiemmasta hoitosuhteesta tuntevaa lääkäriä tavallisella vastaanotolla Palvelussa saamiensa mielipiteiden ja neuvojen soveltuvuudesta Käyttäjän oireeseen tai terveydentilaan.

 1. Rekisteröityminen

Käyttäjä hyväksyy Palvelun voimassa olevat käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun ja ostaessaan jonkin eLääkärin Palveluista ensimmäisellä kerralla sekä lisäksi myöhempien ostojen yhteydessä mahdollisesti päivittyneet käyttöehdot.

Jokainen täysivaltainen täysi-ikäinen henkilö voi rekisteröityä Palveluun. Palvelu on henkilökohtainen. Käyttäjän täytyy kirjautua Palveluun omalla nimellä, henkilötiedoilla ja muilla vaadituilla tunnisteilla. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaiset. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnustaan tai salasanaansa toiselle henkilölle, ellei tällä ole näissä käyttöehdoissa ilmoitettua oikeutta kirjautua Palveluun tai käyttää Palvelua Käyttäjän puolesta. Käyttäjän tulee varmistaa, että tunnistetiedot eivät päädy muiden henkilöiden tietoon. Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Yhtiön asiakaspalveluun, mikäli Käyttäjän tunnukset ovat voineet päätyä muiden henkilöiden tietoon. Käyttäjä tai tämän puolesta lain puitteissa Palvelua käyttävä on aina yksin vastuussa Palvelun käyttöehtojen noudattamisesta ja käyttäjätilin oikeasta käytöstä.

Palvelun käyttämisen ja Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee käyttää eLääkärin hyväksymää ja käytössä olevaa vahvaa tunnistautumisjärjestelmää. Tunnistautumiseen ja henkilöllisyyden todistamiseen käytetään verkkopankkitunnuksia ja Asiakkaan Kela-korttia. Käyttäessään palvelua eLääkärin yhteistyökumppanien kautta, Käyttäjä tunnistautuu esittämällä kyseiselle palveluntarjoajalle Suomessa hyväksytyn kuvallisen henkilötodistuksen ja Kela-kortin tai tunnistautuu vahvasti sähköisesti. Rekisteröityminen ja Palvelun ostaminen edellyttää Käyttäjältä käyttöehtojen hyväksymistä ja vahvaa tunnistautumista Suomessa hyväksytyllä henkilötodistuksella tai sähköisellä allekirjoituksella. Myöhemmin Käyttäjän voi olla mahdollista kirjautua Palveluun laatimansa käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai vahvan tunnistautumisen avulla.

Käyttäjä voi tallettaa ja päivittää Palvelussa käyttäjätunnuksensa henkilö- ja yhteystietojaan sekä poistaa tunnuksen ilmoittamalla asiasta Yhtiön asiakaspalveluun.

Yhtiöllä on oikeus evätä Palvelun tarjoaminen, käyttäjätunnuksen rekisteröiminen tai käyttäjätunnuksen voimassa pitäminen kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

 1. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön rekisteröinti ja Palvelun käyttö tällaisen henkilön puolesta

Poiketen eLääkärin muista Palveluista, Puhelinpalvelun ja Puhti-Tulkinta palvelun käyttö on mahdollista myös alle 18-vuotiaille, kunhan Asiakas on kykenevä käyttämään omaa harkintaansa neuvojen soveltamiseen ja tekemään päätöksiä omista terveyttään koskevista asioista ja raha-asioista. Kaikkien muiden eLääkärin Palveluiden käyttö edellyttää Käyttäjältä täysi-ikäisyyttä (vähintään 18 vuoden ikää) ja täysivaltaisuutta.

Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö (jäljempänä ”Huollettava”) ei saa käyttää Palvelua itsenäisesti. Alaikäinen, jolla ei ole omia verkkopankkitunnuksia ei voi ostaa Palvelua itse. Huollettavan laillisella huoltajalla (jäljempänä ”Huoltaja”) on mahdollisuus käyttää Palvelua Huollettavan puolesta, mikäli hänellä on lain mukainen oikeus päättää Huollettavalle tehtävistä toimista, nähdä Huollettavan potilasasiakirjoja ja saada tietoa koskien Huollettavan terveydentilaa. Laillinen Huoltaja voi käyttää Palvelua Huollettavan puolesta seuraavin edellytyksin, joiden täyttymisestä Huoltaja on vastuussa aina, kun hän käyttää Palvelua Huollettavan puolesta.

 1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 9§: "Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
 2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 7§:n mukaan: "Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä aina, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoon nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan."

Huollettavaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Huoltajallakaan ole yleistä oikeutta saada lapsen potilastietoja, jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, sillä hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Huoltajan täytyy kunnioittaa Huollettavan yksityisyyden suojaa kaikissa tilanteissa ja arvioida ennen jokaista käyttökertaa, onko käytöstä keskusteltava Huollettavan kanssa ennen käyttöä. Huollettavan näkemys on selvitettävä aina kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Alle 12-vuotiaankin mielipidekin on otettava aina huomioon, mikäli hän on riittävän kehittynyt.

Jos Huollettava kykenee ymmärtämään Palvelun käytön merkityksen, Huoltaja käyttää Palvelua Huollettavan puolesta ainoastaan Huollettavan antamalla luvalla. Huoltaja saa käyttää Palvelua vain ja ainoastaan Huollettavan edun mukaisesta. Huoltaja ei saa käyttää Palvelua Huollettavan puolesta tilanteissa, joissa käyttö voi olla Huollettavan edun vastaista (esim. huoltajuuskiista tai jos Huoltajaa epäillään Huollettavaan kohdistuneesta väkivallasta). Huoltajan täytyy ennen jokaista käyttökertaa arvioida ja huomioida Huollettavan ikä, kehitystaso ja muut käyttöön vaikuttavat tekijät. Palvelun oikeanlaisesta käytöstä vastuu kuuluu aina Huoltajalle. Jos Palvelun käytön epäillään olevan millään tapaa Huollettavan edun vastaista tai muuten kiellettyä, asiasta on ilmoitettava Palveluntarjoajalle. Huollettavan Huoltajat vastaavat yhdessä Huoltajille kuuluvista tehtävistä ja heidän tulee tehdä yhdessä Huollettavaa koskevat päätökset myös Palvelun osalta. Huoltaja ei saa hankkia Palveluita Huollettavan puolesta ilman toisen Huoltajan hyväksyntää. Huollettavan puolesta Palvelua käyttävä Huoltaja on aina vastuussa Palvelun lakien mukaisesta käytöstä ja että toinen Huoltaja tulee kuulluksi ja päätökset koskien Huollettavan hoitoa tehdään toisen Huoltajan kanssa yhteisymmärryksessä.

Huoltajalle annettu käyttöoikeus käyttää Palvelua Huollettavan puolesta voidaan peruuttaa koska tahansa. Peruutus toivotaan tehtäväksi aina Palvelussa. Saavuttaessaan potilaslain mukaisen riittävän kehitystason Huollettava voi peruuttaa Huoltajansa oikeuden käyttää Palvelua puolestaan. Huoltajien oikeus käyttää Palvelua Huollettavan puolesta on määräaikainen. Huoltaja voi Huollettavan luvalla käyttää Palvelua Huollettavan puolesta kunnes tämä täyttää 18 vuotta. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Henkilön oikeus käyttää Palvelua toisen puolesta selvittämällä Väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen perusteella huoltajuussuhteen voimassaolo, mutta tämä ei poista Huoltajan vastuuta Palvelun oikeasta käytöstä, sillä Huoltaja vastaa aina itse siitä, ettei hän käytä Palvelua Huollettavan puolesta kun oikeutta käyttöön ei ole.Yhtiö voi kieltää henkilön oikeuden käyttää Palvelua toisen puolesta ja peruuttaa annetun käyttöoikeuden koska tahansa ja mistä syystä tahansa. Huoltajan tulee ilmoittaa huoltajuussuhteen muutoksista Yhtiölle, mikäli tästä aiheutuu muutos Huoltajan Palvelun käyttöoikeuteen Huollettavan puolesta. Jokaisen henkilön tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi epäillessään Palvelua käytettävän vastoin valtuutusta hänen puolestaan tai käyttöehtojen vastaisesti.

 1. Palveluiden käyttö Apteekin välityksellä

Käyttäjän voi olla mahdollista käyttää Palveluita Apteekissa Apteekin työntekijän avustuksella, jolloin Apteekki välittää Yhtiön Palvelua. Apteekki ja Palvelun välittävä Apteekin työntekijä eivät millään tavalla osallistu potilaan hoitotilanteeseen. Apteekkia ja Palvelun välittävää Apteekin työntekijää koskevat kuitenkin samat lait ja säännökset vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta kuin muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Käyttämällä Yhtiön Palveluita Apteekin välityksellä, Käyttäjä hyväksyy Yhtiön yleiset käyttöehdot ja antaa Apteekille ja palvelun myyvälle Apteekin työntekijälle luvan ja suostumuksen:

 1. Välittää Käyttäjästä henkilötiedot ja tiedot uusittavista lääkkeistä Yhtiölle.
 2. Välittää tarvittaessa Käyttäjästä Palvelun kannalta muuta oleellista tietoa Yhtiölle.
 3. Tallentaa tilausta Käyttäjän henkilötiedot ja tilausta koskevat tiedot Yhtiön järjestelmään.

Käyttäessään Palvelua Käyttäjä ymmärtää, että Apteekin työntekijän välittämät tiedot vaikuttavat hoitopäätökseen. Yhtiö ei ole vastuussa Apteekin virheellisesti välittämän tiedon välittömistä tai välillisistä vaikutuksista. Yhtiö tai Apteekki eivät ole vastuussa mistään Käyttäjän ilmoittamasta virheellisestä tiedosta tai hoidon kannalta oleellisten asioiden kuten allergioiden kertomatta jättämisestä aiheutuvisesta välittömistä tai välillisistä vaikutuksista. Yhtiö ei ole vastuussa palveluiden välittämisestä Apteekissa tai apteekin omien palveluiden välittämisestä. Yhtiö ei vastaa Apteekista johtuvista ongelmista Palvelun tarjoamisessa

 1. Ehtojen muuttaminen, määräysten ja ohjeiden antaminen ja sopimuksen päättäminen tai peruuttaminen

Palvelun käyttöehdot astuvat voimaan ja sitovat Osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa irtisanomiseen saakka ellei toisin nimenomaisesti sovita. Käyttäjällä tai tämän laillisella edustajalla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa lopettamisesta henkilökohtaisesti Yhtiön asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@elaakari.fi) ja noudattaa annettuja ohjeita. Sopimuksen ja Palvelun loppumisen jälkeen Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. Yhtiöllä on käyttöoikeuden päättymisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea Palvelu käyttäjän osalta.

Yhtiö voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää Käyttäjää käyttämästä Palvelua. Mikäli Yhtiö purkaa sopimuksen Käyttäjän käyttöehto rikkomuksen vuoksi, Palveluun liittyvät maksut erääntyvät heti ja suoritettuja maksuja ei palauteta Käyttäjälle. Vastuukysymyksiä, tietojen luovuttamista ja käyttöehtojen voimassaolon jälkeistä aikaa koskevat ehdot jäävät voimaan myös sopimuksen tai palvelutapahtuman päättymisen jälkeen.

Yhtiö voi halutessaan tehdä yksipuolisesti muutoksia Palvelun sisältöön, hintoihin ja ehtoihin milloin tahansa ja antaa määräyksiä Palvelun käytöstä sekä niin halutessaan rajoittaa, keskeyttää tai päättää Palvelu. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan olennaisista muutoksista Palvelun yhteydessä. Kaikki muutokset Palveluun tulevat voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Palvelun käytön jatkaminen Käyttäjän kohdalla tarkoittaa käyttöehtojen muutosten hyväksymistä ja Palvelun hyväksymistä sellaisena kuin se kulloinkin on. Jos Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai niiden muutoksia, tulee Käyttäjän välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa asiasta Yhtiölle.

Yhtiö ei ole velvollinen varmuuskopioimaan Käyttäjästä Palvelussa olevaa tietoa. Käyttäjällä on aina vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja tallentamisesta ennen Palvelun käytön lopettamista. Yhtiö ei vastaa tietojen poistamisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista tai vahingoista. Sopimuksen purkamisen yhteydessä Yhtiö ei ole velvollinen poistamaan kaikkea Käyttäjästä Palvelussa olevaa henkilö- ja muuta tietoa ellei Käyttäjä niin nimenomaisesti vaadi. Käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa tietojaan Yhtiön asiakasrekisteristä.

 1. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttämällä Palvelua Käyttääjä vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä Palvelun käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Palveluun ja sen sisältöön ja hyväksyvänsä Palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on. Käyttäessään Palvelua Käyttäjän tulee vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen ja ettei hänen kyky ymmärtää ole alentunut mielenterveyden häiriön, päihtymyksen, lääkityksen tai muun ymmärryskykyyn vaikuttavan syyn takia. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, ei Palvelua saa käyttää. Poiketen eLääkärin muista Palveluista, Puhelinpalvelun ja Puhti Palvelun käyttö on mahdollista myös alle 18-vuotiaille, kunhan Asiakas on kykenevä ymmärtämään Palvelun muut ehdot, käyttämään omaa harkintaansa neuvojen soveltamiseen ja tekemään päätöksiä omista terveyttään koskevista asioista ja raha-asioista.

Käyttäjä tai Huoltaja saa käyttää ja sitoutuu käyttämään Palvelua hyvän tavan, lakien vaatimien suostumusten ja kulloinkin voimassa olevien Palvelun käyttöehtojen ja ohjeiden mukaan. Käyttäjä tai Huoltaja saa käyttää Palvelua ainoastaan Käyttäjän tai Huollettavan terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen Käyttäjän tai Huollettavan edun mukaisesti.

Palvelu on henkilökohtainen ja toisena henkilönä esiintyminen Palvelussa on kielletty. Toisena henkilönä Palvelussa esiintymisestä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja seuraamuksista on vastuussa käyttöehtojen rikkoja. Yhtiö ei ole vastuussa tilanteista tai väärinkäytöksistä, joissa Käyttäjän tunnistetiedot tai henkilöllisyystodistus ovat päätyneet Käyttäjän oman toiminnan myötä vääriin käsiin.

Käyttäjän on annettava Yhtiölle ja Palvelun tarjoamiseen mahdollisesti osallistuville Kolmansille osapuolille riittävät oikeudet ja tiedot Palvelun toteuttamiseen Palvelun tilausvaiheessa ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Käyttäjä on vastuussa Palveluun antamastaan tiedosta ja sen oikeellisuudesta, ja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vaikka hänen antamaansa tietoa käsitellään potilastietona, se ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla (esim. tavallinen lääkärin vastaanotto toisessa terveydenhuollon palveluyksikössä) tutkimuksella saamaa tietoa. Palvelussa tai Palvelusta ei saa välittää väärää, väärennettyä tai muita loukkaavaa, halventavaa tai vahingollista aineistoa. Käyttäjän tulee tiedostaa, että Käyttäjän itse Palveluun antamat tiedot eivät sellaisenaan tule osaksi Yhtiön potilastietojärjestelmää, Reseptikeskusta tai Potilastiedon arkistoa vaan asiasta päättää kulloinkin Käyttäjää palveleva Terveydenhuollon ammattilainen.

Käyttäjän on pyrittävä kaikin keinoin pyrkiä varmistamaan, ettei Käyttäjän Palveluun antama aineisto sisällä haittaohjelmia, tietokoneviruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Yhtiölle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä. Käyttäjä ei saa missään tapauksessa muokata, manipuloida, häiritä tai estää Palvelua tai sen tarjoamista. Käyttäjä ei saa käyttää palvelussa esiintyvää aineistoa tai saamaansa tietoa sivullisia tai Yhtiötä loukkaavalla tai vahingoittavalla tavalla. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai haitallista aineistoa. Jokainen Käyttäjä vastaa vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Yhtiölle, Yhtiön työntekijälle, Yhtiön ammatinharjoittajalle tai Kolmansille osapuolille Käyttäjän toiminnasta, laiminlyönnistä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan toiminnastaan Yhtiölle tai Kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Käyttäjä on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

Jos Käyttäjä huomaa tai epäilee omalta tai toisen osalta Palvelussa olevan virheellistä tietoa tai käyttöehtojen vastaista käyttöä, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Yhtiölle. Jokainen Käyttäjä sitoutuu pitämään kaiken toista henkilöä koskevan ja muun Palvelun kautta saatavan ei-julkisen tiedon salassa ja olemaan käyttämättä, näyttämättä ja luovuttamatta niitä muille ellei se ole asianomaisen henkilön etujen, suostumusten ja Palvelun tarkoituksen mukainen. Mikäli Käyttäjä saa Palvelussa toista henkilöä koskevaa tietoa, on asiasta ilmoitettava välittömästi Yhtiölle. Palvelusta saatua toista henkilöä koskevaa tietoa ei saa tallentaa ja se tulee välittömästi poistaa pysyvästi Käyttäjän kaikilta laitteilta.

Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien toimivuudesta ja turvallisuudesta, ja siitä, että hänellä on toimiva internet yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön.

Käyttäjä on yksinomaan vastuussa omasta terveydestään Palvelua käytettäessä. Käyttäjän tulee tehdä terveydentilaansa kohdistuvat päätökset käyttäen omaa harkintaansa. Vastuu päätöksenteosta ja harkinnasta toteuttaako Käyttäjä vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen terveyden ammattihenkilöiden kanssa tavanomaisen fyysisen vastaanoton vai etäyhteyden välityksellä, on aina Käyttäjällä. Päätös ja vastuu Palveluiden käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on siis aina yksinomaan Käyttäjällä. Käyttäjän tulee ottaa välittömästi yhteys omaan lääkäriin, lähimpään terveydenhuollon yksikköön tai yleiseen hätänumeroon mikäli hänen vointinsa heikkenee tai oireet pitkittyvät tai pahenevat palvelun käytön aikana tai sen jälkeen. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa Käyttäjän jatkohoitoon ohjaamisesta, mikäli Käyttäjä jättää kertomatta seikkoja, jotka vaikuttavat oleellisesti hänen terveydentilaansa. Vaikka Yhtiön palveluksessa toimiva Ammattihenkilö ohjaisi Asiakasta hakeutumaan jatkohoitoon, ei Yhtiö ole millään tavalla vastuussa jatkohoidon järjestämisestä.

Käyttäessään Palvelua Huollettavan puolesta, Huoltaja hyväksyy Palvelun käyttöehdot, vakuuttaa olevansa Huollettavan laillinen edustaja ja että hänellä on potilaslain mukainen oikeus käsitellä Palvelussa käsiteltäviä Huollettavan tietoja. Huoltaja vastaa Palvelun käytöstä johtuvasta tarvittavasta yhteydenpidosta Huollettavan ja toisen huoltajan kanssa.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää Yhtiön tai Kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Mistään eLääkärin Palvelusta, ei ole mahdollista saada reseptiä suun kautta annosteltaviin antibiootteihin ellei kyseessä ole naisen tavallinen rakkotasoinen virtsatietulehdus.

Palveluista ei myöskään ole mahdollista saada reseptiä psyykenlääkkeisiin, unilääkkeisiin, vahvoihin kipulääkkeisiin, rauhoittaviin lääkkeisiin tai muihin pääosin keskushermostoon vaikuttaviin (PKV) lääkkeisiin tai lääkkeisiin, jotka vaativat tarkkaa ja tiheää säännöllistä seurantaa. Mikäli käyttäjä pyrkii saamaan reseptin kyseisiin lääkkeisiin Palvelun kautta, uusimispyyntö hylätään eikä palvelumaksua palauteta.

Erektiolääkkeitä uusitaan palvelussa yleensä korkeintaan 24kpl kerralla.

Palveluista ei ole mahdollista saada laajempia lääkärinlausuntoja (Ajokorttitodistus, B-, C- tai T-todistus).

 1. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat E-Lääkäri 247 Oy:lle. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toistaa, muokata tai luovuttaa mitään Palvelussa käsiteltyjä tietoja. Potilaalla on kuitenkin oikeus katsoa potilasasiakirjamerkintöjä Potilastiedon arkistosta ja Reseptikeskuksesta. Yhtiöllä on oikeus mistä syystä tahansa kieltäytyä antamasta Palvelun kautta jotakin Yhtiön potilasrekisterissä olevaa tietoa Käyttäjästä, pois lukien henkilötietolain (523/1999, ”Henkilötietolaki”), potilaslain ja muun pakottavan lainsäädännön määräyksellä.

Hyväksymällä käyttöehdot Käyttäjä ymmärtää antavansa Yhtiölle lain, määräyksen ja viranomaisen päätöksestä johtuvan pysyvän oikeuden velvoitteiden täyttämiseksi ja Palvelun tarjoamiseksi välittää, kopioida ja käyttää Käyttäjän itse Palvelussa antamia tietoja, mikäli niitä on tarpeellista käyttää Palvelun tarjoamiseksi.

Yhtiö pyrkii kaikissa Palveluissaan toimimaan hyvän käytännön ja säännösten mukaisesti ja kehittämään palveluaan jatkuvasti.

Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää tarjoamansa Palvelun sisältö ja tapa, jolla se Palvelun tarjoaa. Yhtiö ei takaa jatkuvaa, reaaliaikaista ja toiminnaltaan virheetöntä Palvelua.

Yhtiö ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seuraamuksista.Yhtiö tuottaa ja toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Yhtiöllä on oikeus lopettaa tai keskeyttää Palvelu halutessaan tai poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan mistä tahansa syystä. Yhtiö voi myös vapaasti keskeyttää Palvelun tarjoamisen Palvelujärjestelmän muutos- ja huoltotöiden ajaksi.

Yhtiö ei takaa Palvelusta saatavan tai Palvelussa tai sivustolla esillä olevan tiedon tarkkuutta, virheettömyyttä, laatua, laajuutta, luotettavuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen.Yhtiö ei vastaa Palvelun mahdollisista viivästyksistä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

Yhtiö tai sen Palveluita tarjoavat Terveydenhuollon ammattilaiset eivät vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikä aiheutuu Palvelusta tai sen puuttumisesta, tai Palvelusta saadusta hoidosta, ohjeista tai diagnoosista. Tämä kattaa kaikki henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot kuten saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, fyysinen vamma mukaan lukien kuolema. Kaikissa tapauksissa Yhtiön vastuu Palvelusta rajoittuu kyseiseen Palvelutapahtumaan.

Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelussa tai sivustolla mahdollisesti esiintyvien väestötasoa koskevien yleisluonteisten ennusteiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta koskien yksittäisen Käyttäjän terveydentilaa.

Yhtiö ei vastaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kustannuksista eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden välittömistä eikä välillisistä vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Yhtiö ei vastaa Käyttäjän ja Yhtiön välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Yhtiön palveluksessa toimivalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus päättää videochat- tai muu yhteys Käyttäjään katsoessaan Palvelun valmiiksi.

Kaikissa tilanteissa Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön mukainen.

 1. Vastuunrajoitus

Yhtiö tarjoaa palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Yhtiö ei lupaa, että Palvelun käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Yhtiö ei lupaa takuuta Palvelun sisällöstä, luotettavuudesta, virheettömyydestä tai saatavuudesta. Yhtiö ei vastaa Palvelussa olevan tiedon sisällöstä, oikeellisuudesta, virheistä tai puutteellisuuksista Käyttäjälle tai Kolmansille osapuolille.

Palvelu ei korvaa terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä tutkimusta ja arviointia. Tästä johtuen Yhtiö ei vastaa toimista, joihin Käyttäjä ryhtyy Palvelusta saatavien tietojen perusteella. Ellei Suomen pakottava laki niin velvoita, ei Yhtiö ole vastuussa mistään Palvelusta saatujen tietojen, ohjeiden, lääkitysten, liikunta-/kuntoutusharjoitteiden, ruokavalion muutosten, lisäravinteiden käytön tai muiden elämäntapamuutoksen tai niiden jättämättä tekemisen Käyttäjälle aiheuttamista terveyteen liittyvistä ongelmista sisältäen rajoituksetta sairauden, loukkaantumisen, vammautumisen tai kuoleman.

Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai Kolmannelle osapuolelle Palvelusta tai Palvelun tarjoamisen keskeyttämisestä aiheutuvista välittömistä tai välillistä vahingoista. Yhtiö ei myöskään vastaa kustannuksista, jotka Käyttäjälle voivat aiheutua tietojen tuhoutumisesta, muuttumisesta, uudelleen luomisesta tai tallentamisesta. Käyttäjän tulee itse varmistaa, ettei Palvelun käyttäminen tai näiden käyttöehtojen noudattamisesta aiheutuvat toimet ole muualla lainsäädännössä kiellettyä.

 1. Ylivoimainen este

Yhtiö tai Kolmannet osapuolet eivät vastaa viivästyksestä tai muista velvoitteiden rikkomisesta, jotka aiheutuvat Yhtiöstä riippumattomista tai sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista syistä kuten lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä, tulipalosta, sairastumisesta, sähkönjakelun keskeytymisestä, tietoliikenneyhteyksien häiriöstä, tietojärjestelmien häiriöstä, julkisoikeudellisesta toimenpiteistä, viestintäteknologian infrastruktuurin vahingoista tai muista sellaisista syistä, joita Yhtiö ei voi ennakoida tai välittömästi korjata. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä omilla verkkosivuillaan.

 1. Henkilötietojen käyttö

Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen luovuttaminen edellyttää aina Käyttäjän lupaa.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja hyväksyy, että arkaluonteiset henkilö- ja muut Käyttäjän Palvelussa ilmoittamat tiedot tallennetaan Yhtiön Potilasasiakirja- ja asiakasrekisteriin, näin miten Yhtiön Tietosuoja- ja Rekisteriselosteessa on ilmoitettu ja kolmansien osapuolten ylläpitämiin rekistereihin, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua kolmansien osapuolien kautta tai mikäli Palveluun toteuttamiseen käytetään kolmansien osapuolien palveluja (esim. Synlab, Fimlab, Medixlabs, Puhti Lab Oy ym). Nämä tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä voidaan käsitellä ja käyttää vain ja ainoastaan näiden käyttöehtojen, lakien ja suostumusten mukaan. Käyttäessään Palvelua Asiakas antaa Yhtiössä työskenteleville Käyttäjän hoitoon osallistuville Terveydenhuollon ammattihenkilöille ja kolmansissa osapuolissa Palvelun tarjoamista edellyttäville henkilöille luvan käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja siihen tarkoitettuihin asiakas-ja potilas(asiakirja)rekistereihin.

Käyttäjä vakuuttaa, että Palvelussa antamansa tiedot ovat oikein. Käyttäjä vastaa antamistaan virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

Käyttäjä sallii Yhtiön tallentaa ja käsitellä Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Yhtiö voi ylläpitää tietoa myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Palvelun käytön ja Palveluun rekisteröinnin yhteydessä Yhtiön asiakasrekisteriin tallennetaan Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus,mahdollisesti myös työnantajan tiedot ja joissakin tapauksissa myös huoltajan ja lähiomaisen tiedot. Yhtiö voi säilyttää käyttäjätilit ja niihin liittyvät tiedot myös sopimuksen lakkaamisen jälkeen. Käyttäjän tietoja voidaan Käyttäjän hyväksynnällä käyttää markkinointitarkoituksiin.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietolain (523/1999, ”Henkilötietolaki”), potilaslain ja muun pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiö huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään vain Palvelun asiakastietorekisterissä määrättyyn tarkoitukseen. Palvelussa olevat tiedot näkyvät vain Käyttäjälle. Muulla kuin Käyttäjällä, tämän laillisella edustajalla tai muulla henkilöllä, jolla on oikeus käyttää Käyttäjän puolesta Palvelua, ei ole oikeutta nähdä ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta Palvelussa näkyviä tietoja.

Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevan Yhtiön asiakasrekisteriä koskevan tietosuojaselosteen, joka on saatavissa erikseen eLääkärin www-sivustolla.

Yhtiö käyttää kolmansien osapuolien ylläpitämä potilastietojärjestelmää, joka kattaa myös potilastiedot Yhtiön Palveluita tuottavien itsenäisten ammatinharjoittajien rekisterinpitäjänä tuottamasta hoidosta ja tutkimuksista. Käyttäjän Palveluun itse antamat käyttäjän terveydentilaa taikka muualla tehtyjä hoitoja tai tutkimuksia koskevat tiedot eivät sellaisenaan tule osaksi potilastietoja, vaan siitä päättää hoidon yhteydessä Yhtiön palveluksessa oleva Terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yhtiö voi käyttää Palvelua ja siellä olevia tietoja muutenkin terveys- ja sosiaalipalveluita, hyvinvointia sekä niihin liittyviä muita palveluita koskevien asiakassuhteiden hoitoon; asiakassuhteiden, asiakashistorian, palautteiden, tyytyväisyystietojen, kyselyiden ja tutkimusten tekoon, seurantaan ja analysointiin; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Yhtiö ei vastaa kolmansien osapuolien palveluista.

Henkilötietoja ei käytetä ilman Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin, mukaan luettuna markkinoinnin kohdentamiseen. Mikäli Käyttäjä haluaa vastaanottaa Yhtiötä tai kolmansia osapuolia koskevaa sähköistä suoramarkkinointia, hän voi antaa tähän erillisen suostumuksensa Palvelussa. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia. Palvelussa on käytössä notifikaatiot, jotka Käyttäjä voi halutessaan estää. Notifikaatioihin liittyvät tapahtumatiedot voivat siirtyä EU:n sisäpuolella tai EU:n ulkopuolelle.

Palvelussa olevia henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta. Suostumukseksi luetaan myös Palvelun ostaminen, joka sisältää kolmanne osapuolen tuottama Palvelua. Palvelussa olevien henkilötietojen käsittely voidaan kuitenkin ulkoistaa kolmannelle, joka ei kuitenkaan sijaa Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Henkilötietoja voidaan myös säilyttää Yhtiön omilla palvelimilla, jotka eivät sijaa Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolella. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä suostuu nimenomaisesti tämänkaltaiseen henkilötietojen luovutukseen ja käsittelyyn.

Palvelun käyttäjätietorekisteriä koskeva henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on saatavilla Palvelussa. Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös rekisteriselosteen ja sen mukaisen henkilötietojen käytön.

Käyttäjällä voi olla mahdollisuus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin kirjautumalla käyttäjätililleen.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Palvelun Internet-sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on tutustuttava niiden sivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin ja käyttöehtoihin.

 1. Immateriaalioikeudet

Yhtiö tai kolmas osapuoli omistaa kaiken Palvelun ja www.elääkäri.fi sivuston sisällön ja ulkoasun sekä Palvelusta saatavilla olevan materiaalin. Palvelussa esiintyvät tunnukset, tavaramerkit, patentit, keksinnöt, mallit, hyödyllisyysmallit, kirjallinen aineisto ja kuvat sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Yhtiöllä tai Kolmannella osapuolella.

Käyttäjä saa tulostaa ja tallentaa Palvelusta saamaansa tietoa ainoastaan yksityistä käyttöään varten. Ainoastaan Terveydenhuollon ammattilaisen Palveluun liittämät ohjeet ja dokumentit on luvallista tallentaa ilman Yhtiön erillistä kirjallista lupaa. Palvelussa esiintyviä tavara- tai liikemerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai levittää ilman Yhtiöön kirjallista lupaa. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toistaa, luovuttaa, tulostaa, levittää, välittää, linkittää tai muokata Palvelussa käsiteltyä tietoa tai aineistoa ellei käyttöehdoissa toisin mainita. Palvelussa esiintyvää materiaalia ei saa julkaista yleisön saataville, linkittää muille verkkosivuille tai käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman Yhtiön kirjallista lupaa.

 1. Kolmannet osapuolet

Palvelun tarjoamiseen saattaa osallistua Osapuolten välisestä suhteesta ulkopuolinen taho (aiempana ja jäljempänä “Kolmas osapuoli”). Palvelussa voi esiintyä Kolmansien osapuolien palveluiden linkkejä tai tietoa niistä. Käyttäjä voi käyttää Kolmansien osapuolien palveluita, mutta eLääkäri ei ole toinen sopimusosapuoli tai vastaa Kolmannen osapuolen tai Käyttäjän antamista tiedoista, toiminnasta, toteutumisesta, palvelusta, toimivuudesta tai kummankaan osapuolen laiminlyönneistä. Yhtiöllä on mahdollisuus Käyttäjän suostumuksellaan siirtää Käyttäjän henkilötietoja tai muita tarvittavia tietoja Kolmannen osapuolen palveluun, mikäli Palvelun tarjoaminen sen edellyttää. Kolmannella osapuolella on oikeus Käyttäjän suostumuksella välittää Käyttäjän henkilötietoja tai muita tarvittavia tietoja Palveluun. Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella Yhtiö voi siirtää Käyttäjän henkilötietoja tai Palveluun sisältyviä tietoja Kolmannelle osapuolelle. Palvelussa tai sivustolla esitetty tieto ei ole Yhtiötä sitova tarjous, kehotus tai muu velvoittava ilmaisu ellei niin ole erikseen mainittu.

 1. Maksut

Palvelusta peritään maksu verkkopalvelussa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Käyttäjä suorittaa maksun Yhtiön hyväksymällä maksutavalla. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu kaikista Palvelun käytöstä hänelle aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä on vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista.

Palvelun kuuluessa Käyttäjän työterveyssopimukseen, sovelletaan kyseisen sopimuksen maksuehtoja. Käyttäjä tulee itse varmistaa aina etukäteen kuuluuko Palvelu hänen työterveyssopimukseen. Jos Palvelu ei kuulu Käyttäjän työterveyssopimukseen, on Käyttäjä velvollinen maksamaan Palvelun itse. Mikäli Yhtiö joutuu lähettämään jälkikäteen laskun tapauksessa, jossa Palvelumaksua ei ole suoritettu, laskulle lisätään laskutuslisä vähintään 20EUR . Yhtiöllä on oikeus siirtää maksamatta olevat laskut perintään 21 vuorokauden kuluttua laskujen erääntymisestä. Käyttäessään Yhtiön yhteistyökumppanien tai sivustolla esiintyvien tai sen kautta välitettäviä Kolmansien osapuolien palveluita, sovelletaan niihin kyseisen palveluntarjoajan hinnastoja ja ehtoja.

Mikäli Käyttäjä on tilannut Palvelusta uusittavaksi lääkkeitä, joita Palvelua tarjoava Terveydenhuollon ammattilainen ei näe tarpeelliseksi, Käyttäjälle ei palauteta Palvelumaksua

 1. Muut ehdot

Yhtiön vastuu Käyttäjälle Palvelun tarjoamisesta määräytyy näiden käyttöehtojen ja Suomen lakien mukaisesti. Mikäli jokin käyttöehtojen kohta osoittautuu pätemättömäksi, muut ehdot jäävät voimaan alkuperäisinä.

Puuttumattomuutta sopimusrikkomukseen ei tule tulkita oikeuden menetykseen johtavaksi passiivisuudeksi eikä se rajoita Yhtiön mahdollisuutta puuttua rikkomuksiin myöhemmin eikä mahdollisuutta puuttua myöhempiin rikkomuksiin.

 1. Tietoturva

Käyttäessään Palvelua, Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että verkko- ja mobiilipalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä on vastuussa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Internetissä tapahtuvassa Palvelun käytössä tulee käyttää ainoastaan suojattua tietoliikenneyhteyttä. Palvelua on mahdollista käyttää esimerkiksi tietokoneen, tabletin ja matkapuhelimen välityksellä.

Tunnistautumiseen ja henkilöllisyyden todistamiseen käytetään verkkopankkitunnuksia ja videokuvan välityksellä esitettävää Kela-korttia tai muuta Yhtiön hyväksymää tunnistautumismenetelmää. Käyttäessään palvelua Apteekin välityksellä, Käyttäjä tunnistautuu esittämällä Apteekissa Palvelua välittävälle Apteekin työntekijälle kuvallisen henkilötodistuksen ja Kela-kortin.

Yhtiö pyrkii järjestämään Palvelun riittävän tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Yhtiö voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin Palvelu on voimassa kyseisen Käyttäjän osalta, mutta Yhtiö ei takaa kopioita kaikista Käyttäjän tekemistä talletuksista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen Käyttäjä vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä Palvelua käyttäessään että erityisesti Palvelun päättyessä.

Yhtiö poistaa Palvelun käytön lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelua koskevat Käyttäjän itse ilmoittamat potilastiedot, mutta muita palveluita koskevat tiedot (kuten palautteet ja palveluiden kohdentamiseen käytettävä tieto) jäävät Yhtiön asiakasrekisteriin.

Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ilmoittamaan välittömästi Yhtiön asiakaspalveluun, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai Käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa.

Käyttäjä voi halutessaan antaa Yhtiölle suostumuksen käyttää evästeitä (cookies) käyttämänsä web-selaimen asetuksilla. Yhtiö käyttää evästeitä Käyttäjän tunnistamiseen tämän käyttäessä Palvelua. Jos Käyttäjä ei salli evästeiden käyttöä, voi tämä estää tai haitata Palvelun käyttöä.

 1. Sovellettava laki

Palvelua tai Yhtiötä koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain mukaisesti. Palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Jyväskylän tai Helsingin käräjäoikeudessa Yhtiön toivomuksen mukaisesti. Yhtiön tietojärjestelmään ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palveluun sovelletaan Suomen lakia ja potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesti.

Palvelussa Käyttäjän ja Terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde, johon sovelletaan käyttöehtojen lisäksi Suomen lainsäädännöstä määräytyviä sääntöjä.